48459967967_7a1c64f3c4_c

Photo: Martin Luther King Jr. & Thích Nhất Hạnh tại Chicago 31-5-1966 by manhhai, CC BY 2.0.

Photo: Martin Luther King Jr. & Thích Nhất Hạnh tại Chicago 31-5-1966 by manhhai, CC BY 2.0.